Periodické prohlídky a revize klimatizačních zařízení

Periodické prohlídky a revize klimatizace jsou samostatnou činností, která navazuje přímo na:

 • poskytnuté záruční lhůty na námi dodané klimatizační zařízení
 • údržbu klimatizačních zařízení
 • správný chod a funkci klimatizačních zařízení
 • životnost klimatizačních zařízení
 • ochranu životního prostředí

Periodické prohlídky a revize na klimatizační zařízení poskytujeme:

 • našim zákazníkům na námi dodané klimatizační zařízení v záruční lhůtě a i po jejím uplynutí
 • pro nové zákazníky na klimatizační zařízení, které nebylo předmětem naší dodávky

Periodické prohlídky a revize jsou řešeny samostatným smluvním vztahem, s individuálním přístupem k jednotlivým zákazníkům s ohledem na typ, velikost – výkon a druh klimatizačního zařízení a množství F-plynů, nebo regulované látky v zařízení. 

Podle charakteru klimatizačního zařízení a jeho průběžného ročního provozu jsou tyto roční periodické prohlídky prováděné 1x až 4x za rok, z důvodu zajištění správného chodu klimatizačního zařízení a dodržení pravidelných kontrol normou a směrnicemi ČR a EU včetně evidence.

U našich odběratelů a uživatelů klimatizačních zařízení je již smluvní vztah na periodické prohlídky řešen při předání klimatizačního zařízení do užívání.

Pro nové zákazníky nabízíme individuální rozpis a předmět činností periodických prohlídek vč. kalkulace a je vždy předložen zákazníkovi po společné technické prohlídce specifického klimatizačního zařízení a konzultaci s uživatelem podle průběhu ročního provozu klimatizačního zařízení. 

Prohlídky, servis a revize klimatizačních, chladírenských zařízení a TČ jsou prováděné na základě a v souladu:

 • zákona č. 483/2008 Sb., zákon o ochraně ovzduší
 • nařízení EP č.1005/2009 O látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • vyhláška č. 279/2009 Sb., Prováděcí vyhláška o Regulovaných látkách a F-plynech
 • zákona č. 73/2012 Sb., Pro regulované látky a F-plyny
 • vyhláška č. 257/2012 O předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu
 • nařízení EP č. 517/2014 O fluorovaných skleníkových plynech

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech bylo uveřejněno v Úředním věstníku dne 16. dubna 2014. Nařízení EU 517/2014 ruší a nahrazuje dosavadní nařízení 842/2006/ES a použije se od 1. ledna 2015. Nové nařízení 517/2014/EU zavádí několik zásadních novinek. Jedna z nich je stanovení povinností provozovatelů na základě množství chladiva uvedeného v tunách ekvivalentu CO2.

Současná legislativa je zcela zřetelně formulována ve všech směrech činností kolem klimatizačních a chladírenských zařízení, s ohledem na ochranu ovzduší a ozonové vrstvy, v návaznosti na používané F-plyny a regulované látky, bez kterých výše uvedená zařízení nefungují. Další návaznost na klimatizační zařízení a tepelná čerpadla mají pro změnu směrnice o energiích. Veškeré zákony, vyhlášky, směrnice a normy jsou dohledatelné na internetu např. http://schkt.tradecentrum.cz. Rádi Vám pomůžeme a postaráme se o Vaše klimatizační technologie vč. nutných revizí s evidencí, servisů a pravidelných ročních prohlídek.

 

UPOZORNĚNÍ !!!

Za roční revize klimatizačních a chladírenských zařízení vč. tepelných čerpadel, či jiných zařízení s chladivovým okruhem s regulovanou látkou, nebo F-plynem, tj. za dodržování termínů a vedení Evidenčních knih je v plném rozsahu zákona zcela odpovědný majitel – provozovatel, daného zařízení.

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, když sdělíme termín nutnosti provedení této revize, aby jsme bez odkladu našli společný termín a tuto revizi s následným zápisem a potvrzením do Evidenční knihy provedli. V opačném případě tj. při neumožnění provedení revize v požadovaném termínu nese plnou legislativní zodpovědnost za nedodržení zákonem dané lhůty, provozovatel daného zařízení.